Obchodní podmínky

 

Prosíme Vás, níže uvedený text si pečlivě přečtěte.  Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři potvrzujete, že Vám byly před uzavřením sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko neklikejte.

Informace pro spotřebitele dle §1811 odst. 2 OZ

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si námi nabízený produkt/službu, je naší zákonnou povinností informovat Vás o naší společnosti a o pravidlech našeho obchodování s vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

 

1. Úvodní ustanovení
2. Předmět smlouvy, objednávka 
3. Cena, fakturace
4. Způsob úhrady
5. Dodací podmínky
6. Zabezpečení a ochrana autorských práv
7. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele
8. Storno podmínky semináře
9. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace
10. Garance
11. Vyloučení odpovědnosti
12. Ochrana údajů
13. Cookies
14. Upozornění o možnostech mimosoudního vyrovnání
15. Závěrečná ustanovení

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále “podmínky” nebo “OP”) platí pro nákup na webové stránce https://kamilstedrak.cz/.

 

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Aureka Centrum Celostních Technik - Kamil Štědrák, bydliště Mariánské Lázně, 353 01, Franze Kafky 820/10, IČ 75274850, DIČ: CZ5911231601 a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“). Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, jejíž   předmětem je prodej produktů, služeb a zboží, uvedených na webových stránkách http://www.kamilstedrak.cz (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.kamilstedrak.cz.

 

1.4. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, OBJEDNÁVKA

2.1. Předmětem smlouvy je prodej živých akcí - kurzů a záznamů z nich, workshopů, přednášek a zboží, prodej on-line produktů, seminářů, webinářů, terapií, konzultací a služeb (přes webové rozhraní). Konkrétní specifikace a jednotlivé varianty produktů a služeb, včetně popisu jejich obsahu, jsou uvedeny na webových stránkách https://kamilstedrak.cz/..

 

2.2. Termíny kurzů, seminářů, zahájení on-line programů budou předem zveřejňovány na stránkách www.kamilstedrak.cz. Termíny terapií a konzultací budou vždy domlouvány individuálně dle časových možností zákazníka a prodávajícího. Také veškeré informace, týkající se objednávky, poskytuje prodávající na webové stránce www.kamilstedrak.cz u daného produktu.

 

2.3. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností  a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího a na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní www.kamilstedrak.cz.

 

Objednávka

2.4. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

 

2.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

 

2.6. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.7. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 

2.9. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

 

2.10. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

 

2.11. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

 

Doporučené požadavky na přehrávání videí jsou:

Kterýkoli internetový prohlížeč z uvedených + minimální verze

·         Internet Explorer 10 +

·         Firefox 33 +

·         Google Chrome 31 +

·         Safari 7.1 +

·         Opera 26 +

·         iOS Safari 7.1 +

+ nainstalovaný zásuvný modul Adobe Flash Player

Minimální konfigurace pro přehrávání videí ve Windows:

·         Procesor 2.8 GHz Intel Pentium 4 anebo rychlejší

·         2GB RAM

·         Grafická karta s aspoň 128MB RAM

Minimální konfigurace pro přehrávání videí v OS X:

·         Procesor 1.83GHz Intel Core 2 Duo anebo rychlejší

·         2GB RAM

·         Grafická karta s aspoň 128MB of RAM

Požadavky na otevření PDF souborů:

Doporučený software Adobe Reader (zdarma dostupný ZDE: https://www.slunecnice.cz/sw/acrobat-reader/

Upozorňujeme, že nedostupnost nebo špatná kvalita přenosu může být ovlivněna rychlostí internetového připojení.  

 

3. CENA, FAKTURACE

Ve shrnutí přihlášky a na webové adrese www.kamilstedrak.cz najde kupující všechny ceny služeb včetně DPH v zákonné výši.

 

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

 

3.2. U vybraných produktů prodávajícího (knih, skript, plakátů, CD, DVD apod.) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

 

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby.

 

3.4. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

4. ZPŮSOB PLATBY

4.1. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostním způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři. Platbu je možné provést bankovním převodem na základě vystavené faktury.

V případě služby a produktu poskytované osobně,  je po předchozí dohodě možná platba v hotovosti na místě v den poskytnutí služby, kurzu, workshopu.

 

4.2. Možnosti plateb
Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Využít můžete těchto možností plateb:

- online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
- rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, KB, ČSOB, mBank, Era, UniCredit Bank a další
- bankovním převodem na základě faktury

4.3. Forma platby
Platba je jednorázová. Možnost koupě na splátky není možná.

 

4.4. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby pro jednodušší identifikaci platby a poskytnutím včasného požadovaného plnění.

 

4.5. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak. V případě ceny za živý kurz či workshop tato splatnost končí 1 den před začátkem kurzu či workshopu. Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy na službu/produkt.

 

5.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

 

5.3. V případě tištěných produktů (knih, skript, plakátů apod.) a mediálních nosičů (CD, DVD apod.), prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

 

6. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

6.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

 

6.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, knihy, plakáty, CD, DVD nosiče apod.) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez písemného souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 

6.3. Veškeré výukové materiály a techniky, které budou prezentovány na kurzech, seminářích, workshopech, online vzdělávacích programech jsou chráněny jako autorská díla ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „autorský zákon“). Jejich další šíření, poskytování třetím osobám, vyučování nebo jiné komerční využití bez předchozího výslovného písemného souhlasu autora není povoleno a je v rozporu s autorským zákonem.

 

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE

7.1. Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

 

7.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

·         Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

·         Odešlete formulář prosím emailem na https://kamilstedrak.cz/kontakt/kontakt-e-mail/  spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

·         Knihy, skripta, plakáty, CD, DVD nosiče doručte zpět na vlastní náklad na adresu Kamil Štědrák, Na voře dole 734/18, Mariánské Lázně, 353 01 a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

·         Knihy, skripta, plakáty CD, DVD nosiče, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.

·         Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.

·         Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

·         V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

 

8. STORNO PODMÍNKY KURZŮ A WORKSHOPŮ

8.1. Jsme oprávněni změnit termín kurzu, přednáškový sál nebo zrušit konání kurzu či workshopu zejména v těchto případech:

·         Kurz či workshop je obsazen méně než 5 osobami

·         Lektor není schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiného závažného důvodu zajistit vedení kurzu či workshopu

·         Konání kurzu či workshopu bude bránit jiná závažná překážka (zásah vyšší moci)

 

V případě zrušení kurzu či workshopu z naší strany (v případě prvního a druhého bodu) Vám vrátíme částku v plné výši nebo ji můžete využít na jiný seminář z naší nabídky po dobu 1 roku.

V případě bodu tři - zásahu vyšší moci - Vám nabídneme náhradní termíny nebo alternativní možnost     v podobě on-line vzdělávání, on-line kurzů, zvukových záznamů... ze kterých si můžete vybrat do výše zaplacené ceny, po dobu 1 roku.

 

8.2. V případě, že se nemůžete jakéhokoliv kurzu či workshopu zúčastnit, ozvěte se nám obratem na aureka@kamilstedrak.cz a uveďte v e-mailu Vaše jméno a dále název, termín a místo konání semináře.

 

8.3. Účastník zruší účast více než 7 dní před konáním akce

·         Vzniká storno administrativní poplatek 500 Kč a zbytek uhrazené částky se vrací.

·         Zároveň je možné zbylou částku využít na jiný kurz z nabídky aktuálních termínů kurzů na stránce www.kamilstedrak.cz Předplacenou částku můžete využít v rámci 1 roku.

 

8.4. Účastník zruší účast méně než 7 dní před konáním akce

·         Vzniká storno 50 % z uhrazené částky a zbytek uhrazené částky se vrací.

·         Částku je možné využít na jiný kurz z nabídky aktuálních termínů na stránce https://kamilstedrak.cz/. Předplacenou částku můžete využít v rámci 1 roku.  

 

8.5. V případě, že se Vám podaří sehnat za sebe jiného účastníka, storno poplatek se neúčtuje. Pouze nám dejte o této skutečnosti vědět na odkaz https://kamilstedrak.cz/kontakt/kontakt-e-mail/

 

8.6. Účastník zruší účast méně než 24 hodin před konáním akce nebo se na kurz či workshop bez předchozí omluvy vůbec nedostaví

·         Vzniká storno ve výši 100%.

 

8.7. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

·         prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti

·         porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 6 OP) ze strany zákazníka

 

9. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

9.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

 

9.3. Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

 

9.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese https://kamilstedrak.cz/kontakt/kontakt-e-mail/. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

 

9.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 

9.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

 

9.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

 

10. GARANCE

10.1. Za své produkty Aureka Centrum Celostních Technik - Kamil Štědrák ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený trénink či program není pro vás vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.

 

10.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na aureka@kamilstedrak.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

 

10.3. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu.

 

11. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

11.1. Všechny produkty a služby Aureky Centra Celostních Technik - Kamila Štědráka jsou pro vzdělávací a informační účely v oblasti regenerace, osobního a duchovního rozvoje. Informace, které nabízíme, jsou pouze návody a doporučení. Kamil Štědrák není jakkoliv odpovědný za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání kurzů i on-line produktů  jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

 

11.2. V případě, že se rozhodnete absolvovat některý z našich vzdělávacích kurzů, workshopů, on-line produktů v oblasti regenerace, osobního a duchovního rozvoje,  bychom Vás rádi upozornili na fakt, že v průběhu seminářů i on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhované tréninky či úkoly podstoupíte či nikoliv.  Účast na seminářích i v on-line programech osobního rozvoje je určena lidem, kteří mají zájem o osobní a duchovní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

 

12. OCHRANA ÚDAJŮ

Plně respektujeme důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a takto nám je poskytujete. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.

Podrobné informace o tom, jak zpracováváme a chráníme osobní údaje najdete na stránce https://kamilstedrak.cz/ochrana-osobnich-udaju/

 

13. COOKIES

13.1. Stránky https://kamilstedrak.cz/. používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

 

14. UPOZORNĚNÍ O MOŽNOSTECH MIMOSOUDNÍHO VYROVNÁNÍ

14.1. V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 upozorňujeme, že spotřebitel je oprávněn se v rámci mimosoudního řešení

spotřebitelských sporů obrátit na příslušný subjekt určený pro mimosoudní řešení sporů.

Obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je:
Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

http://www.coi.cz

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb na webové doméně www.kamilstedrak.cz

 

15.2. Stížnosti a připomínky spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese aureka@kamilstedrak.cz.  Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

15.3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

 

15.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

15.5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

 

15.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována korporací v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

 

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 21.února 2019.

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.